Checkout

รายละเอียดการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
หลังจากทำการสั่งซื้อผ่านทางเวปไซด์แล้ว กรุณาชำระเงิน โดย
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม บจก. xxxxxxx
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาxxx เลขที่บัญชี xxxxxxxxxx
2. เมื่อทำการชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่
หมายเลข 02-xxxxxx ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-xxxx
หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ มีค่าบริการจัดส่ง กรุณาสอบถามค่าจัดส่งจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระเงิน

[shoppingcart]